Adatvédelmi tájékoztató

A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a Étlap-készítés.hu weboldalon történő kapcsolatfelvétellel, valamint  a kérdőív kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a Retroscope Creative Kft. az Ön adatait közvetlen üzletszerzés, vagy reklámküldés érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja. 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni az info@retroscope.hu email címre küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.

1. ADATKEZELŐ

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) a  Retroscope Creative Kft. 6500. Baja, Mészáros L. u. 57.; cégjegyzékszáma: Cg.03-09-118864; képviseli: Bedekovits Tibor ügyvezető igazgató, e-mail cím: info@retroscope.hu) mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett, a http://etlap-keszites.hu és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat alapján az Info tv. rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adat­védelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. és honlapja: www.naih.hu) tájékoztatóit és a nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléséhez. Kérjük, olvassa el a 4. Felhasználó Nyilatkozata” pontot is a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával tett nyilatkozatainak megismeréséhez!

3. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Felhasználó 6. pont szerinti és az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, továbbá biztosítsa az Info tv.-nek és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a természetes személy Felhasználók magánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

4. FELHASZNÁLÓ NYILATKOZATA

A Felhasználó a elérhetősége megadásával megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az Info tv. és a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.
A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa önkéntesen megadott személyes, illetve egyéb adatait az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés, reklámhírlevél valamint direkt marketing céljából kezelje. A hozzájárulását természetesen bármikor visszavonhatja.
A Felhasználó kijelenti, hogy a kapcsolatfelvétel során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogait nem sértik.

Az Adatkezelő a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus, a felhasználó számítógépén rögzülő és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerülő információ csomagokat, azaz sütiket vagy cookie-kat használhat a Szolgáltatásokhoz és a Weboldalhoz. 
A Felhasználó kijelenti, hogy megértette az Adatkezelő tájékoztatását és ennek megismerése után hozzájárul, hogy a cookie-kat a Szolgáltatások igénybevételéhez használt végberendezésén (eszközén) az Adatkezelő egy (1) évig elhelyezze, továbbá hozzájárul az ehhez kapcsolódó adatkezeléshez.
A Felhasználó hozzájárulását a cookie-k letiltásával természetesen bármikor visszavonhatja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k letiltása műszaki kihatással lehet arra, hogy az Adatkezelő a továbbiakban mennyiben tudja teljesíteni az egyes Szolgáltatásokat az adott Felhasználó részére.

5. ADATKEZELÉSI CÉLOK

A birtokunkba kerülő személyes adatokat kizárólag a közvetlen üzletszerzés, vagy reklámküldés céljának megfelelően és az ahhoz szükséges mértékben kezeljük az adatkezelési hozzájárulás visszavonásának időpontjáig. A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat harmadik személyek részére nem adjuk tovább, ide nem értve, ha az érintett előzetes, kifejezett írásbeli beleegyezését adja, vagy törvény az adattovábbítást kifejezetten elrendeli. Az önkéntes adatszolgáltatás körén túl kizárólag törvényi, jogszabályi felhatalmazás alapján kezelünk és továbbítunk adatokat.
Adatkezelésünk során maradéktalanul eleget teszünk a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak azaz  a  rendelkezésünkre  bocsátott  személyes  adatokat  kizárólag  az  érintettek  hozzájárulásában megadott célokra, a mindenkori adatkezelési célhoz szükséges mértékben és időtartamban kezeljük. Megteszünk továbbá minden tőlünk elvárható intézkedést annak érdekében, hogy megakadályozzunk bármilyen jogosulatlan adatkezelést, illetve adattovábbítást. A  rendelkezésünkre  bocsátott  személyes  adatokat  kizárólag  az  érintett  kifejezett  hozzájárulása alapján hozzuk nyilvánosságra.
Az adatkezeléssel érintett személyek bármikor, indokolás nélkül kérhetik adatainak vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatják korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyüket, hozzájárulásukat, továbbá tehetnek észrevételt, panaszt. Az adatkezeléssel érintett személyek kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől  számított  30  napon  belül  intézkedünk  az  érintettek  személyes  adatának helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről, továbbá észrevételének, panaszának érdemi megválaszolása iránt.

6. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználók önkéntesen adnak meg. A Felhasználók személyes adataik megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik az Adatkezelő adatbázisába a jelen Adatkezelési Szabályzattal összhangban bekerüljenek.

6.1. Felhasználók azonosítása érdekében kezelt személyes adatok Az Adatkezelő a Felhasználók alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás érdekében:

  1. Felhasználó által képviselt cégnév (nem kötelező).
  2. Felhasználó e-mail címe és belépéshez szükséges jelszava.
  3. Számlázási és postázási cím (nem kötelező).

7. ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS MÓDJA 

Az Adatkezelő a Felhasználók személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzat 5. pontjában meghatározott célok érdekében és időtartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelésre az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően kerüljön sor.  A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben az Info tv. 5. § (1) bekezdése alapján a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul. Ez az önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulás adja az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzattal meghatározott adatkezelésének jogalapját.

8. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartama legkésőbb a Felhasználó adatkezelési hozzájárulásának visszavonásának időpontjáig tart . Az Info tv.-nek megfelelően, ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, akkor az Adatkezelő a felvett adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából (ilyen lehet például szerződés teljesítése, vagy az Adatkezelő valamely jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges adatkezelés) vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából  - ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll - további külön Felhasználói hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

9. ADATBIZTONSÁG 

Az Adatkezelő az Info tv. 7.§-a szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

10. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

A Felhasználó személyes adatai harmadik személyeknek csak a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat szerinti előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén, valamint az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az Adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.
A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Adatkezelő által kezelt adatok átadásra kerülnek az Adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozást, számlázást, könyvelést, a követelések kezelését, a kézbesítést, az ügyfélszolgálatot végző személyek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére. A személyes adatokat a fentiek szerint átvevők az Adatkezelőnek biztosítanak szolgáltatásokat és elsősorban Magyarországon vagy az Európai Gazdasági Térségben működnek helyileg. Ezek a személyek az Adatkezelő utasításai szerint járnak el az adatokkal, és nem használhatják fel ettől eltérő célra az adatokat, illetve őket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.
Az Adatkezelő a Felhasználói adatbázist és a Szolgáltatások megszemélyesítési alrendszerét összekötheti. Ez a személyre szabott Felhasználói élmény fokozása érdekében szükséges.

11. A  FELHASZNÁLÓK  JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

Az Érintettek tájékoztatást kérhetnek az adatkezelésről, valamint kérhetik személyes adataik helyesbítését, zárolását, illetve téves adat esetén annak törlését. A személyes adatok kezelésével összefüggésben őket megillető jogokat a Felhasználók az Adatkezelő értesítése útján gyakorolhatják. A tájékoztatásra irányuló, illetve törlés iránti kérelmét Emailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található E-mail címre juttatja el. 

Tájékoztatás 
Személyes adatai kezeléséről a Felhasználók az Info tv. 14.§ a) pontja alapján tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a Felhasználónak az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, arról, ha a Felhasználók adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat 7. pontja szerint kezeli, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelmet Emailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található E-mail címre kérjük eljuttatni, amire 15 azaz tizenöt napon belül választ kapnak az Érintettek. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő a tájékoztatási kérelem teljesítését költségtérítéshez kötheti. A tájékoztatás a 9. pontban meghatározott adatkezelési időtartamon belül lehetséges. 

Törlés 
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt az Érintett azt kéri. Ha egy előzetesen felmerült jogvitában vagy jogszabályi, illetve jogszabályon alapuló felügyeleti előírásra tekintettel, vagy az Érintettekkel kötött, és még hatályos szerződés teljesítésére tekintettel a személyes adatot egyéb okból meg kell őrizni, vagy az adat a Felhasználókon kívül más személyes adatát is elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza (például képfelvétel), a soron kívül kért törlés nem feltétlenül jelenti a felvétel teljes körű elérhetetlenné tételét, a továbbiakban azonban a felvétel csak a törlést kizáró célra használható fel. A törlést az Adatkezelő költségmentesen végzi. Az Érintettek saját személyes adatainak törlési igényét E-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található E-mail címen, vagy postai úton jelzi az Adatkezelőnek. A törlési igény beérkezésétől számított 30 azaz harminc napon belül az Adatkezelő törli az adatokat. A törlés minden esetben költségmentes. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az Érintetteket értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése az Érintettek jogos érdekét nem sérti. 

Zárolás 
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintettek ezt kérik, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintettek jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Megjelölés 
Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintettek vitatják annak helyességét, vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Amennyiben az Adatkezelő az Érintettek helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 azaz harminc napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait, illetve tájékoztatja az Érintetteket a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatkezelési hatósághoz fordulás lehetőségéről.

12. TILTAKOZÁSI JOG ÉS JOGORVOSLATI JOGOK 

A Felhasználók, akiknek a személyes adatai az Adatkezelőhöz kerültek, tiltakozhatnak személyes adatainak kezelése ellen, ha 
- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelési törvény engedi vagy rendelte el, 
- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 
Az Adatkezelő az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 azaz tizenöt nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Adatkezelő köteles a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Felhasználók az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem értenek egyet, vagy az Adatkezelő a döntésére megadott határidőt elmulasztja, az ellen a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 azaz harminc napon belül bírósághoz fordulhat. Az Érintettek jogérvényesítése az Info tv., valamint a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján lehetséges. 
A Felhasználók a jogaik megsértése esetén bírósághoz, vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az esetleges polgári perre pedig az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per a Felhasználók választása szerint a Felhasználók lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható. A jogérvényesítés módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Info. tv., valamint a Ptk. tartalmazza.

13. AZ ADATALANYT VÉDŐ TOVÁBBI GARANCIÁK

Minden Felhasználónak joga van arra, hogy

  • tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;
  • ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák.

13. ADATKEZELŐNÉL KIJELÖLT, ADATVÉDELEMÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Felhasználó részére segítséget az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában az Adatkezelőnél az adatvédelemért felelős, kijelölt személy nyújt segítséget a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címen keresztül.

Folyamatban: /